Startsida Kassalagen Kontakt

Din leverantör för ett godkänt kassasytem, samtliga produkter är godkända av Skatteverket för nya kassalagen och finns på Skatteverkets hemsida för godkända kassor.

 

>>> Läs vår tillverkardeklaration, Klicka här!

 

 

Utdrag ur nya kassalagen

Lag om kassaregister m.m.; utfärdad den 14 juni 2007.

 

>>> Klicka här för Lag 2007:592 om kassaregister

 

Lagens tillämpningsområde

• 1 § I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassaregister.

• 2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §.

• 3 § Skyldigheterna enligt denna lag gäller inte för den som

- endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning,

- är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i 2 §,

- bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 yrkestrafiklagen (1998:490), säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom sådana distansavtal eller hemförsäljningsavtal som avses i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),

- säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,

- anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000), eller

- bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel

• 5 § Med kassaregister avses kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning.

• 6 § Med kontant betalning likställs betalning med kontokort.

 

Tillsyn

• 15 § Skatteverket utövar tillsyn över att näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter enligt denna lag har kassaregister och att de kassaregister som används i verksamheten uppfyller föreskrivna krav.

-Tillsynsåtgärder får vidtas utan att näringsidkaren underrättas om dem i förväg.

 

Särskilda kontrollåtgärder

• 21 § För kontroll av näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter enligt denna lag får Skatteverket göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. Sådana åtgärder får vidtas i verksamhetslokaler dit allmänheten har tillträde. Kundräkning får även ske på allmän plats i anslutning till sådana lokaler. Kundräkning, kontrollköp och kvittokontroll får vidtas utan att näringsidkaren underrättas i förväg.

• 22 § Kontrollåtgärder skall vidtas så att de inte vållar näringsidkaren större kostnader eller olägenheter än nödvändigt.

 

Kontrollavgift

• 24 § Skatteverket får ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt denna lag om näringsidkaren

- 1. inte har ett kassaregister,

- 2. använder kassaregister som inte uppfyller föreskrivna krav i 10 eller 12 § eller i föreskrifter meddelade med stöd av denna lag,

- inte anmält kassaregistret i enlighet med 11 §,

- inte uppfyllt kraven på återkommande teknisk kontroll i 13 §,

- inte uppfyllt kravet i 23 § andra stycket att bevara uppgifter, eller

- inte uppfyllt kravet på registrering eller kvitto i 9 §. Kontrollavgiften är 10 000 kronor och tillfaller staten.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 i fråga om 1–8 och 30–32 §§ samt i övrigt den 1 januari 2010.

 

Läs mer på Skatteverket

 

 

 

Länkar

 

Skatteverket.se

Kassalagen.info